یک مرگ و میلیونها فریاد،

میلونها مرگ، بدون حتی یک فریاد ...

                     جملات قشنگ گیله مرد